Όροι Χρήσης

Γενικά

Η χρήση αυτού του ιστότοπου και κάθε πλατφόρμας της Omicron Systems υποδηλώνει συμφωνία με τους όρους χρήσης και τις συναφείς πολιτικές. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν τα χρησιμοποιήσετε. H Omicron Systems διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία αυτού του ιστότοπου αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Omicron Systems και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του για προσωπική χρήση, η μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης αυτού του ιστότοπου και κάθε πλατφόρμας της Omicron Systemsοφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του. Επίσης, κάθε επισκέπτης / χρήστης οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης του, ενώ απαγορεύεται η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο site ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη.

Η Omicron Systems διατηρεί το δικαίωμα να εμποδίζει, διακόπτει ή να απαγορεύει την πρόσβαση στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό χώρο των ιστότοπων της σε ανταγωνιστές, ή σε όσους δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την ταυτότητά τους αν χρειαστεί και πιθανόν να λειτουργούν ανταγωνιστικά.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Η Omicron Systems σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου και κάθε πλατφόρμας της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για αυτό το δικτυακό τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο.

Cookies

Η Omicron Systems σε αυτόν τον ιστότοπο και σε κάθε πλατφόρμα της χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των χρηστών (επισκεπτών, μελών και συνδρομητών) κατά την πρόσβαση, χρήση και τη λειτουργία κάποιων εφαρμογών. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Αποστέλλονται από το server του αποστολέα στο τερματικό του χρήστη και έχουν ως βασική λειτουργία την καταγραφή και αποστολή αποθηκευμένων δεδομένων του φυλλομετρητή (“browser”) του χρήστη στον αποστολέα. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες που υποστηρίζουν τη λειτουργία εφαρμογών. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το browser του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στις εφαρμογές ή σε επιμέρους λειτουργίες.

Αποκλεισμός / Αποποίηση εγγυήσεων - αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων

Η Omicron Systems παρέχει αυτόν τον ιστότοπο και κάθε πλατφόρμα της (όπως είναι το omicronacademy.com και το distance-learning.gr), καθώς και τις συναφείς με αυτές τις εφαρμογές (εάν υπάρχουν) υπηρεσίες υποστήριξης "ως έχουν", και "όπως διατίθενται" με "πιθανά σφάλματα και λάθη". Κάθε δυσμενές ενδεχόμενο όσον αφορά την ποιότητα, την απόδοση, τη διαθεσιμότητα των δεδομένων από τις εφαρμογές αυτές βαρύνει το χρήστη τους. Σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς, ο χρόνος των εργασιών αποκατάστασής της (π.χ. αφαίρεση IP από black list) χρεώνεται στο πρόσωπο ή οργανισμό που προκάλεσε τη βλάβη. Κατ' επέκταση, σε περίπτωση που εγείρεται αξίωση εναντίον της Omicron Systems για ζημιά που προκάλεσε τρίτος, κάθε αποζημίωση βαρύνει το πρόσωπο ή οργανισμό που την προκάλεσε.

Η Omicron Systems δεν κάνει καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές και τις συναφείς (αν υπάρχουν) υπηρεσίες υποστήριξης. Η Omicron Systems αποποιείται οποιωνδήποτε δηλώσεων ή εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή εκ του νόμου προβλεπόμενων, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά: δηλώσεων ή εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες ιδιότητες η προδιαγραφές, ποιότητας κατασκευής, ακριβείας, επάρκειας, δηλώσεων ή εγγυήσεων ότι η πρόσβαση ή η χρήση των εφαρμογών θα πραγματοποιείται ως περιγράφεται, θα είναι αδιάλειπτη, ελεύθερη σφαλμάτων ή ασφαλής ή ότι η χρήση τους θα είναι αξιόπιστη και ακριβής, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της αποθήκευσης, ανάγνωσης, ενημέρωσης ή διαγραφής των δεδομένων.

Σε περίπτωση που τρίτος εγείρει αξίωση εναντίον του χρήστη ισχυριζόμενος ότι η εκ μέρους του χρήστη χρήση των εφαρμογών της Omicron Systems παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, η Omicron Systems με δικά της έξοδα, θα υποστηρίξει το Συνδρομητή κατά της απαίτησης και θα τον αποζημιώσει για τη ζημία και τα έξοδα που θα επιδικασθούν εις βάρος του από το δικαστήριο υπέρ του τρίτου που ισχυρίστηκε την παραβίαση ή που τυχόν θα συμφωνηθούν κατά τη διαδικασία του συμβιβασμού από την Omicron Systems υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης:

  • ειδοποιεί εγκαίρως και εγγράφως τη Omicron Systems όχι μετά την πάροδο 30 ημερών, από τη στιγμή που ο χρήστης λάβει γνώση της αξίωσης,
  • παραχωρεί στη Omicron Systems τον αποκλειστικό έλεγχο της υπεράσπισης και οποιωνδήποτε διαπραγματεύσεων συμβιβασμού και
  • διαθέτει στην Omicron Systems τις πληροφορίες, την εξουσιοδότηση και τη βοήθεια που θα χρειαστεί για την υπεράσπιση κατά της αξίωσης ή το συμβιβασμό της.

Σε περίπτωση που η Omicron Systems πιστεύει ή πιθανολογεί ότι οι εφαρμογές της παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, έχει το δικαίωμα είτε να τροποποιήσει τις λειτουργίες των εφαρμογών ώστε να παύσει η παραβίαση (διατηρώντας ταυτόχρονα την ουσιαστική χρησιμότητα ή λειτουργικότητα τους) είτε να αποκτήσει άδεια για τη συνέχιση της χρήσης τους. Σε περίπτωση που δεν είναι εμπορικά εφικτό να υλοποιηθεί κάποια από τις ανωτέρω επιλογές, η Omicron Systems δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση. Η Omicron Systems δεν υπέχει ευθύνη αποζημίωσης έναντι του χρήστη, στην περίπτωση που ο χρήστης τροποποιεί ή χρησιμοποιεί την εφαρμογή κατά παράβαση αυτών ή άλλων όρων (π.χ. συγκεκριμένης σύμβασης). Η Omicron Systems δεν θα αποζημιώσει το χρήστη στο βαθμό που μια αξίωση για παραβίαση δικαιωμάτων βασίζεται σε πληροφορίες, σχέδια, προδιαγραφές, οδηγίες, λογισμικό, που δεν παρασχέθηκε από την ίδια ή απορρέει από το συνδυασμό των εφαρμογών της με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρέχονται από τη Omicron Systems.

Ακύρωση παραγγελίας

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ηλεκτρονική παραγγελία πριν την πληρωμή της (και την εγκατάσταση λογισμικού όπου προβλέπεται) οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς λόγο και χωρίς χρέωση. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς την εταιρεία. Σε περιπτώσεις προϊόντων που αγοράστηκαν από τρίτους, ακυρώσεις παραγγελιών δεν γίνονται δεκτές. Ακύρωση παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο μία φορά.

Η Omicron διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει παραγγελία ή μέρος της αν το προϊόν/υπηρεσία δεν διατίθεται πλέον.

Επιστροφές χρημάτων

Επιστροφές χρημάτων είναι εγγυημένες κατά τη διάρκεια των πρώτων 10 ημερών από την αγορά. Καμία εγγύηση δεν παρέχεται μετά από αυτή την περίοδο. Διευκρινίζεται ότι κρατήσεις που επιβάλλει η τράπεζα, η πιστωτική κάρτα, ή το Paypal, επιβαρύνουν τον πελάτη και δεν επιστρέφονται από την Omicron.

Οι δαπάνες εγκατάστασης που χρεώθηκαν κατά την παράδοση, ή οι δαπάνες υπέρ τρίτων (π.χ. αγορά domain) καθώς και οι όποιες άλλες δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στην αξία του προϊόντος δεν επιστρέφονται.

Παράδοση παραγγελίας

Τα προϊόντα παραδίδονται ηλεκτρονικώς με την εγκατάστασή τους στο domain του πελάτη το συντομότερο δυνατόν, αν όχι αμέσως. Κατά την παράδοση παρέχεται στον πελάτη άδεια χρήσης λογισμικού. Τα προϊόντα του Marketplace (addons) παρέχονται όπως είναι, χωρίς δηλαδή υποχρέωση διάθεσης πρόσθετου υποστηρικτικού υλικού, εκπαίδευσης ή videos, τα οποία παρέχονται ως ξεχωριστές υπηρεσίες με ειδική χρέωση. Αναβαθμίσεις εργαλείων παρέχονται κατά κανόνα για 1 έτος από την ημερομηνία αγοράς / ενεργοποίησης άδειας χωρίς πρόσθετη χρέωση, σε συνδυασμό με τα πακέτα υποστήριξης που επιλέγονται. 

Άλλοι όροι

Για την αποστολή email μέσω όλων των προϊόντων και υπηρεσιών της Omicron Systems ισχύουν συγκεκριμένοι όροι και πολιτικές. Με την παραγγελία/αποδοχή προσφοράς ο πελάτης επιβεβαιώνει επίσης την πλήρη αποδοχή του στους όρους και τις συνθήκες της Omicron. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή αυτών των όρων ή για ό,τι δεν περιλαμβάνεται εδώ, ισχύει η ελληνική νομοθεσία. 

Newsletter

RSS Feeds

  Γενικά

  CRM

  ISO

Σχετικά με εμάς

Η Omicron Systems είναι μια εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων.

  • Άρτης 1, Μοσχάτο 18345